Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Ügyelet 0-24
Szabadka, Karađorđe út 2 funero@funero.rs

Több mint 30 éve Önökkel. Köszönjük mindenkori bizalmukat!

 

Na osnovu člana 1. Zakona o sahranjivanju i grobljima («Službeni glasnik SRS», br. 20/77, 24/85-dr.zakon i 6/89-dr.zakon i «Službeni glasnik RS», br.53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 101/05-dr.zakon i 120/12-US i 84/13-US ), člana 4. stav 3. i člana 13. stav 1. Zakona o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik RS», br. 88/11) i člana 33. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Subotice («Službeni list Opštine Subotica», br. 26/08 i 27/08-ispravka i «Službeni list Grada Subotice», br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na 39. sednici održanoj dana 31. marta 2016. godine, donela je

 

O D L U K U

o sahranjivanju i grobljima

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom odlukom se, u skladu sa zakonom, uređuje način sahranjivanja umrlih, određivanja i stavljanja van upotrebe groblja i uređenje i održavanje groblja i objekata koji se nalaze u okviru groblja na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad).

Ovom odlukom se, u skladu sa zakonom, uređuju i propisuju i uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti upravljanje grobljima i vršenje pogrebnih usluga na teritoriji Grada, prava i obaveze korisnika i vršioca ove komunalne delatnosti i način vršenja nadzora nad njenim obavljanjem.

 

Pojam sahranjivanja

Član 2.

Pod sahranjivanjem, u smislu ove odluke, podrazumeva se pokopavanje posmrtnih ostataka umrlog, odnosno ostavljanje pepela i druge radnje koje se u tom cilju preduzimaju.

Pod drugim radnjama u smislu stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sahranjivanje, podrazumevaju se radnje vezane za prenos posmrtnih ostataka unutar groblja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju, kao i priprema prostorije za izlaganje gde se porodica tokom unapred određenog vremena oprašta od pokojnika, organizacija pogrebne svečanosti, kao i organizacija povorke i ceremonijala kod mesta sahranjivanja.

 

Pojam groblja

Član 3.

Grobljem se, u smislu ove odluke, podrazumeva zemljište koje je određeno u skladu sa zakonom i uređeno za sahranjivanje posmrtnih ostataka umrlih, kao i svi objekti i uređaji koji se nalaze na tom zemljištu, a neophodni su za obavljanje sahranjivanja.

 

Komunalna delatnost upravljanje grobljima i vršenje pogrebnih usluga

Član 4.

Komunalna delatnost upravljanje grobljima i vršenje pogrebnih usluga obuhvata:

 1. održavanje groblja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela i dr.),
 2. sahranjivanje,
 3. održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja,
 4. prevoz posmrtnih ostataka umrlog od mesta smrti do mrtvačice na groblju ili do krematorijuma, odnosno od rashladne komore do prostorije za izlaganje
 5. pod pogrebnim uslugama u smislu ovog člana, podrazumevaju se obavljanje praktičnih radnji putem prvog zbrinjavanja (kupanje,dezinfekcija i dr.), skidanje odnosno odevanje i kozmetičko ulepšavanje pokojnika, priprema sanduka i obeležja sa izradom posmrtnica, polaganje u sanduk sa nameštanjem pokojnika.

 

Pojam uređivanja i održavanja groblja

Član 5.

Pod uređivanjem i održavanjem groblja, u smislu ove odluke, podrazumeva se:

 1. pripremanje prostora unutar groblja prema nameni,
 2. izgradnja, opremanje i održavanje objekata na groblju koji služe obavljanju pogrebne delatnosti (mrtvačnice, kapele, čuvarske kućice, sanitarne prostorije, javne česme, prostorije za pripremu i sl.),
 3. uređivanje i održavanje puteva i staza unutar groblja,
 4. uređivanje i održavanje prostora između grobnih mesta (ali ne i samih grobnih mesta i obeležja na njima, o čijem se održavanju staraju isključivo korisnici istih),
 5. uređivanje i održavanje zelenila na groblju,
 6. uklanjanje snega i leda sa puteva i staza unutar groblja,
 7. sakupljanje i odnošenje smeća i
 8. obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa uređivanjem i održavanjem groblja.

Pored navedenih u stavu 1. ovog člana pod uređivanjem i održavanjem groblja se podrazumeva i održavanje reda na groblju.

 

Vršilac komunalne delatnosti

Član 6.

Komunalne delatnosti iz člana 4. ove odluke na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica (u daljem tekstu: Preduzeće), dok komunalnu delatnost iz člana 4. stav 1. tačka 4. mogu da obavljaju i drugi privredni subjekti.

Poslove uređivanja i održavanja grobalja iz člana 5. ove odluke, Grad može posebnom odlukom Skupštine grada poveriti crkvi odnosno verskoj zajednici na osnovu podnetih zahteva.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilaže se dokaz o vlasništvu crkve ili verske zajednice nad grobljem.

Odluka iz stava 3. ovog člana sadrži naročito: podatke o groblju i vreme na koje se poslovi poveravaju.

II. SAHRANJIVANJE

 

Mesto sahranjivanja

Član 7.

Sahranjivanje posmrtnih ostataka umrlog vrši se samo na groblju koje je u upotrebi.

Sahranjivanje se ne može vršiti van groblja.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, sahranjivanje sveštenih lica može se izvršiti i u okviru crkve ili katedrale.

Određivanje vremena i mesta sahrane

Član 8.

Sahranjivanje se može izvršiti najranije po isteku 24 časa od momenta nastupanja smrti.

Sahranjivanje se prijavljuje Preduzeću najkasnije 8 sati pre sahrane.

            Preduzeće određuje dan, čas i mesto sahrane na osnovu: potvrde o smrti izdate od strane zdravstvene ustanove ako je lice umrlo u zdravstvenoj ustanovi, odnosno lekara koji je utvrdio smrt ako je lice umrlo van zdravstvene ustanove, i potvrde o lokaciji na osnovu uvida u grobnu evidenciju Preduzeća, odnosno crkve ili verske zajednice kao vlasnika groblja.

            Preduzeće određuje dan, čas i mesto sahrane urne na osnovu: potvrde o izvršenom kremiranju, izvoda iz matične knjige umrlih i sprovodnice.

            Ako je lice umrlo van teritorije Grada Subotice, prilaže se izvod iz matične knjige umrlih i sprovodnica.

Potvrda o lokaciji u smislu stava 3. ovog člana je dokaz o pravu korišćenja grobnice, opšteg groba ili drugog grobnog mesta.

Sahranjivanje umrlih vrši se svakog dana, osim nedeljom.

Odredbe prethodnog stava ne primenjuju se u slučaju ako je određeno da se sahranjivanje iz sanitarnih ili drugih razloga mora izvršiti bez odlaganja.

 

Umrlo lice koje može biti sahranjeno na grobljima na teritoriji Grada

Član 9.

Na groblju može biti sahranjeno umrlo lice koje je na području Grada imalo poslednje prebivalište, odnosno lice koje je umrlo na teritoriji Grada, lice koje je rođeno u naseljenom mestu na teritoriji Grada kao i lice čija rodbina izrazi želju da njihov pokojnik bude na teritoriji Grada sahranjen.

 

 

 

 

Odobrenje za sahranjivanje

Član 10.

Odobrenje za sahranjivanje u određeno groblje i u određenu grobnicu ili grobno mesto izdaje Preduzeće.

Zbrinjavanje pokojnika i higijenske mere

Član 11.

Po utvrđenoj smrti, vrši se zbrinjavanje pokojnika.

Zbrinjavanje pokojnika u smislu stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa opštim aktom Preduzeća.

Zbrinjavanje pokojnika vrše rodbina ili Preduzeće, po posebnom zahtevu.

 

Prevoz posmrtnih ostataka umrlog

Član 12.

Po utvrđenoj smrti, posmrtni ostaci umrlog se preuzimaju, prevoze i smeštaju u rashladni uređaj.

Prevoz posmrtnih ostataka umrlog u mrtvačnicu ili u prostoriju određenu za ispraćaj na groblju radi sahrane vrši se u zatvorenom kovčegu specijalnim pogrebnim vozilom, osim za pripadnike muslimanske veroispovesti.

Kovčeg mora biti od drveta, odnosno od metala ili drugog prikladnog materijala, uz uslov da je kovčeg čvrst i nepropustljiv.

Nakon kremiranja na osnovu Potvrde Preduzeća o lokaciji sahranjivanja ili pohranjivanja, urna se šalje u preduzeće koje je izdalo potvrdu koje u dogovoru sa rodbinom organizuje sahranjivanje odnosno pohranjivanje.

Na prevoz posmrtnih ostataka umrlog u pogledu zaštite od zaraznih bolesti primenjuju se posebni propisi.

Čuvanje posmrtnih ostataka umrlog

Član 13.

Posmrtni ostaci umrlog do sahrane čuvaju se u rashladnom uređaju.

Zadržavanje posmrtnih ostataka u rashladnoj komori je vremenski ograničeno na deset dana.

 

Smeštaj posmrtnih ostataka u mrtvačnici

Član 14.

Posmrtni ostaci umrlog se najkasnije jedan sat pre vremena određenog za sahranu smeštaju u mrtvačnicu odnosno u prostoriju određenu za ispraćaj.

Prilikom smeštaja naručilac sahrane vrši potvrdu identiteta posmrtnih ostataka umrlog.

 

Pogrebna svečanost

Član 15.

Pogrebnu svečanost organizuje Preduzeće, pri čemu se u pogledu vrste i obima svečanosti uvažava volja umrlog, srodnika i drugih lica, a prema utvrđenom dnevnom rasporedu sahrana.

Prilikom pogrebne svečanosti mogu se vršiti verski obredi, u skladu sa pravilima i običajima verskih zajednica.

Oproštaj od umrlog može se obaviti uz učešće hora, orkestra, recitatora, govornika i druge prigodne sadržaje koji izražavaju želju pokojnika, porodice, srodnika i odgovaraju ličnosti pokojnika i pijetetu čina sahranjivanja.

Prenos posmrtnih ostataka obavlja se na uobičajeni način, prevozom na kolicima.

Prilikom prenosa formira se pogrebna povorka na način kako odredi porodica, odnosno srodnici umrlog (naručilac sahrane), dok pravac kretanja određuje Preduzeće.

Oproštajni ceremonijal kod mesta sahranjivanja organizuje Preduzeće u skladu sa protokolom i prema dogovoru sa naručiocem sahrane.

 

Poštovanje pijeteta umrlog

Član 16.

Prilikom sprovođenja sahrane i verskog obreda vodi se računa o pijetetu.

Lica koja svojim ponašanjem vređaju uspomenu umrlog ili vređaju osećanja porodice, srodnika ili prijatelja, Preduzeće će udaljiti na osnovu posebnog zahteva naručioca sahrane.

 

 

 

 

Trajanje sahrane

Član 17.

Sahrana traje po pravilu jedan čas i za to vreme imaju se obaviti sve radnje vezane za sahranu (pogrebna svečanost, verski obred i dr.), odnosno mora se zatvoriti grobno mesto, oblikovati grobna humka, postaviti nadgrobna obeležja - drveni simboli (krst, tabla, piramida ili slično) i rasporediti doneto cveće i venci.

 

Pohranjivanje urne sa spaljenim ostacima umrlog

Član 18.

Pohranjivanje urne sa spaljenim ostacima umrlog u groblju, gde za to postoje uslovi, može se vršiti u kolumbarijum ili rozarijum.

Pohranjivanje urne u groblju vrši se u porodičnoj grobnici ili grobnom mestu.

Ukoliko se pohranjivanje urne vrši u grobnom mestu, urna mora biti u malom drvenom sanduku.

Pohranjivanje urne se može izvršiti i u specijalno izvedenom delu nadgrobnog spomenika.

 

Sahranjivanje lica u stanju socijalne potrebe

Član 19.

Sahranjivanje umrlog dužni su da obezbede njegovi srodnici, odnosno lica koja bi prema važećim propisima bila obavezna da ga izdržavaju, odnosno da se o njemu staraju ili druga fizička i pravna lica koja preuzmu obavezu da obezbede sahranjivanje, odnosno koja su dužna da se o tome staraju.

 

Član 20.

Ako ne postoje lica koja su dužna da obezbede sahranjivanje, nisu u mogućnosti odnosno odbili su da izvrše sahranjivanje lica u stanju socijalne potrebe, iznos naknade za sahranjivanje snosi Grad ukoliko je umrli na teritoriji Grada imao poslednje prebivalište, a ako se ne može utvrditi poslednje prebivalište umrlog, troškove snosi Grad ukoliko je lice umrlo na teritoriji Grada ili su mu posmrtni ostaci nađeni na teritoriji Grada.

Iznos nakande iz prethodnog stava obuhvata: troškove pogrebne opreme, prevoz i prenos umrlih, nakandu za korišćenje rashladne komore, naknadu za grobno mesto, iskop rake, troškove sahranjivanja i izrade humke.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Grad ima pravo na naknadu troškova od lica koja su bila dužna da obezbede sahranjivanje, odnosno iz zaostavštine umrlog.

 

III. GROBLJA

 

Određivanje grobalja

Član 21.

Groblja se određuju urbanističkim planom ili drugom odlukom Skupštine grada Subotice (u daljem tekstu: Skupštine grada).

Urbanističkim planom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za podizanje objekata, komunalnih uređaja i instalacija, spoljnih i unutrašnjih saobraćajnica, određivanje grobnih mesta za sahranjivanje, izgradnju grobnica i drugih spomen objekata, kao i za podizanje spomenika.

 

Sastav groblja

Član 22.

U sastavu groblja nalaze se grobna mesta za sahranjivanje (parcele grobnica, grobova i mešovite parcele) sa nadgrobnim spomenicima kao i drugi objekti i uređaji namenjeni za sahranjivanje i za korišćenje i održavanje groblja.

Izgradnja i uređenje groblja

Član 23.

Izgradnja i uređenje groblja vrši se prema Planu uređenja groblja.

Plan uređenja groblja priprema Javno preduzeće «Direkcija za izgradnju Grada Subotice» na osnovu naloga Gradonačelnika, a donosi ga Skupština grada.

Plan uređenja groblja donosi se za svako groblje posebno i sadrži naročito: lokaciju groblja, parcele od kojih se sastoji sa brojevima, površinom i oznakom namene, raspored grobnih mesta i drugih objekata i uređaja koji su namenjeni za sahranjivanje i za korišćenje i održavanje groblja kao i urbane opreme, arhitektonsko-građevinsko oblikovanje grobnica, grobnih znakova, spomenika i drugih objekata na groblju.

 

Izgradnja grobnice

Član 24.

Grobnice se grade prema Planu uređenja groblja, u skladu sa propisima o građenju, sanitarnim i tehničkim pravilima.

Izgradnja nadgrobnog spomenika

Član 25.

Nadgrobni spomenik je spomenik koji se nalazi na samom grobu ili grobnici i koji sadrži podatke o licu koje je sahranjeno u grobu ili grobnici.

Nadgrobni spomenik se gradi prema uslovima za arhitektonsko-građevinsko oblikovanje koji su definisani Planom uređenja groblja, a mora da odgovara estetskim kriterijumima i pijetetu.

Nadgrobni spomenik mora biti izgrađen od trajnog materijala (kamena, mramora, granita, betona, legura i sl.).

Nadgrobni spomenik podiže korisnik.

Pored ličnih podataka lica koje je sahranjeno u grobu ili grobnici (prezime i ime, godina rođenja i smrti), natpis na nadgrobnom spomeniku može da sadrži i imena članova porodice koji podižu spomenik, prigodan natpis, ornament ili sliku.

Zabranjen je natpis sa kojim se vređaju umrli ili članovi porodice, reči koje su u neskladu sa moralnim načelima.

Lice koje je podiglo spomenik ili njegovi naslednici mogu spomenik ukloniti i postaviti drugi koji je po njihovom mišljenju prikladniji, prema uslovima iz Plana uređenja groblja.

Nadgrobni spomenik na grobu ili grobnici u kojoj se nalaze posmrtni ostaci može se prodati, s tim da je korisnik dužan da u toku obaveznog roka počivanja na grobno mesto odmah postavi trajno obeležje kako bi se znalo ko je sahranjen u grobno mesto.

 

                                                                 Član 26.

Privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt (izvođač radova), dužni su pre početka izvođenja kamenorezačkih i drugih srodnih delatnosti, zatražiti i pribaviti pismenu saglasnost Preduzeća.

Izdatu saglasnost iz prethodnog stava izvođač radova dužan je da prikaže na uvid ovlašćenom radniku Preduzeća na groblju pre početka pripremnih radova.

Ukoliko izvožač radova postupi suprotno odredbama ovog člana Preduzeće će obustaviti dalje izvođenje radova.

Stavljanje groblja van upotrebe

Član 27.

Skupština grada može doneti odluku o stavljanju groblja ili dela groblja van upotrebe u slučaju kada je urbanističkim planom određena druga namena.

Preduzeće će u sredstvima javnog informisanja od lokalnog značaja objaviti obaveštenje o donetoj odluci o stavljanju groblja ili dela groblja van upotrebe i pozvati porodicu, srodnike, naslednike i druga zainteresovana lica da mogu u roku od šest meseci da se jave Preduzeću ukoliko su zainteresovani za prenos posmrtnih ostataka umrlog iz grobnog mesta u novo grobno mesto koje obezbeđuje Preduzeće.

Ako se u roku od šest meseci od javnog obaveštenja ne jave lica iz stava 2. ovog člana, pronađeni posmrtni ostaci pokopaće se u poseban zajednički opšti grob ili grobnicu (kosturnicu).

 

Grobno mesto

Član 28.

Grobno mesto se uređuje kao:

 1. grobnica,
 2. opšti grob,
 3. pretinci za urne (kolumbarijum ili rozarijum).

 

Korisnik grobnog mesta

Član 29.

Korisnik grobnog mesta je lice koje stekne pravo korišćenja grobnog mesta (u daljem tekstu. Korisnik) zajključivanjem ugovora o korišćenju grobnog mesta.

 

Grobnica

Član 30.

Grobnica je mesto namenjeno za sahranjivanje posmrtnih ostataka izgrađena od čvrstog materijala (cigle, betona i dr.).

Grobnice se grade za dva odnosno za četiri pokojnika koja su članovi porodice.

Korisnik stiče pravo na korišćenje grobnice zaključivanjem ugovora o korišćenju grobnice.

Korisnik može steći pravo korišćenja grobnice i pre nastale potrebe za sahranjivanje.

 

Opšti grob

Član 31.

Opšti grob je mesto koje služi za sahranjivanje posmrtnih ostataka i sastoji se od iskopane rupe u zemlji propisane dubine, dužine i širine.

U opšti grob mogu se sahraniti, po pravilu, samo posmrtni ostaci jednog umrlog.

Izuzetno, u jedan opšti grob može se sahraniti istovremeno majka sa mrtvorođenčetom, odnosno detetom koje je sa njom umrlo.

Nakon isteka obaveznog roka počivanja u postojeći opšti grob može se dozvoliti sahranjivanje bračnog druga, deteta i roditelja.

U postojeći opšti grob može se dozvoliti sahranjivanje bračnog druga, deteta i roditelja i pre isteka počivanja, pod uslovom da dubina opšteg groba zadovoljava uslove propisane opštim aktom Preduzeća.

Bliži uslovi sahranjivanja u opšti grob uređuju se posebnim aktom koji donosi nadležni organ Preduzeća.

Korisnik može steći pravo na korišćenje grobnog mesta za opšti grob nakon prijavljivanja smrti umrlog čiji se posmrtni ostaci žele sahraniti, zaključivanjem ugovora o korišćenju opšteg groba.

Izuzetno, na zahtev bračnog druga pokojnika može se odobriti korišćenje grobnog mesta za opšti grob pored opšteg groba pokojnika, u zavisnosti od raspoloživih grobnih mesta.

Opšti grobovi, po pravilu, kopaju se redom, nakon prijavljivanja smrti umrlog čiji se posmrtni ostaci žele sahraniti, a u skladu sa Planom uređenja groblja.

 

Pretinci za urne

Član 32.

Pretinci za urne mogu se graditi za pojedince ili za porodice, u nizu ili u više etaža, na mestima koja su Planom uređenja groblja određena za tu namenu.

 

Vreme korišćenja uređenog grobnog mesta

Član 33.

Vreme korišćenja uređenog grobnog mesta (u daljem tekstu: grobno mesto) je najmanje 10 godina.

Vreme korišćenja grobnog mesta ne može se produžiti za narednih deset godina ukoliko nije ispunjen jedan od sledećih uslova:

 1. da je za korišćenje grobnog mesta uredno plaćena naknada i
 2. da se grobno mesto ne nalazi na groblju ili delu groblja koje se stavlja ili je stavljen van upotrebe.

Ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, vreme korišćenja grobnice se može produžavati neograničeno.

Naknada za korišćenje grobnog mesta

Član 34.

Naknada za korišćenje grobnog mesta plaća korisnik unapred, za 10 godina, osim za slučaj sahrane kada je dužan platiti preostali  period obaveznog roka počivanja.

Visina naknade za korišćenje grobnog mesta utvrđuje se cenovnikom Preduzeća.

Naknada za korišćenje grobnog mesta je namenskog karaktera i koristi se za uređivanje i održavanje groblja.

Dokumenti o davanju na korišćenje izgrađene grobnice

Član 35.

            Dokumenti o davanju na korišćenje izgrađene grobnice, su: Ugovor o korišćenju grobnice, Zapisnik o korišćenju grobnice i Knjižica za grobnicu.

            Zapisnik o korišćenju grobnice je sastavni deo Ugovora o korišćenju grobnice.

Dokumenti o davanju na korišćenje izgrađene grobnice sadrže naročito sledeće podatke:

 1. ime i prezime korisnika i njegovu adresu,
 2. dužinu prava korišćenja grobnice,
 3. broj osoba koje će se sahraniti u grobnicu, s tim da se te osobe mogu poimenično navesti ili na drugi način pojedinačno odrediti,
 4. ime i prezime i adresu punomoćnika u pogledu preduzimanja radnji u vezi održavanja grobnice.

Dokumenti o davanju na korišćenje izgrađene grobnice se čuvaju kao dokumenti trajne vrednosti, a njihova sadržina upisuje se u grobnu evidenciju (knjigu grobnica).

 

Lica koja se sahranjuju u grobnicu

Član 36.

U grobnicu se sahranjuju lica koja su u dokumentima o davanju na korišćenje izgrađene grobnice iz člana 35. ove odluke navedeni.

Ako u dokumentima o davanju na korišćenje izgrađene grobnice nisu poimenično ili na drugi način pojedinačno određena lica koja imaju pravo na korišćenje grobnice, u grobnicu će se sahraniti:

 1. korisnik grobnice,
 2. članovi uže porodice, srodnici po prvoj liniji, naslednici prvog naslednog reda korisnika (bračni drug i deca),
 3. usvojioci i usvojitelji korisnika i
 4. naslednici drugog naslednog reda korisnika (roditelji, braća, sestre), ukoliko nema naslednika prvog reda.

U slučaju iz stava 2. alineja 2-4. ovog člana pre sahranjivanja korisnik daje pismenu saglasnost na određeno ili neodređeno vreme koja se priključuje grobnoj evidenciji predmetne grobnice.

Ukoliko se iz bilo kojih razloga u grobnicu sahrane posmrtni ostaci umrlog kojeg nije korisnik označio kao lice koje ima pravo da se sahrani u grobnicu, na zahtev korisnika izvršiće se ekshumacija posmrtnih ostataka umrlog na teret članova porodice, srodnika ili lica koja su snosila troškove sahranjivanja umrlog, kao i u slučaju proteka određenog roka prava na sahranu.

 

Lica koja ne mogu biti sahranjena u grobnicu

Član 37.

Korisnik može testamentom da zabrani sahranjivanje u grobnicu nekog od lica koja prema članu 36. stav 2. alineja 2-4. ove odluke mogu biti sahranjena u grobnicu.

Ne može da bude sahranjen u porodičnu grobnicu član porodice koji je odlukom Suda oglašen nedostojnim za nasleđivanje nosioca prava na korišćenje grobnice.

 

Sređivanje grobnice

Član 38.

Ako se grobnica pre isteka vremena korišćenja popuni, korisnik može tražiti od Preduzeća da se prilikom otvaranja grobnice za novo sahranjivanje izvrši sakupljanje posmrtnih ostataka tako da se posmrtni ostaci umrlih smeste u zajednički kovčeg u cilju obezbeđenja mesta za nova sahranjivanja u grobnicu.

Ako se grobnica pre isteka vremena korišćenja popuni, a nije moguće izvršiti sređivanje u skladu sa stavom 1. ovog člana, Preduzeće je ovlašćeno odbiti novo sahranjivanje do proteka roka obaveznog roka počivanja.

Nakon isteka obaveznog roka počivanja, sakupljeni posmrtni ostaci mogu biti sasuti, na način i u postupku predviđen opštim aktom Preduzeća.

 

Raspolaganje sa pravom korišćenja grobnice

Član 39.

Pravo korišćenja grobnice ne može biti predmet pravnog prometa.

Korisnik grobnice može prodati nadgrobni spomenik, ali ne može prodati pravo na korišćenje grobnice, ili preneti to pravo na drugo lice pravnim poslom.

Ako korisnik umre, pravo korišćenja grobnice se nasleđuje prema Zakonu o nasleđivanju.

 

Otklanjanje građevinskih nedostataka grobnice

Član 40.

Ukoliko se za grobnicu utvrdi da se ona nalazi u takvom stanju da preti opasnost od zatrpavanja ili ako je u neupotrebljivom stanju, Preduzeće će pozvati pismenim putem korisnika grobnice da u primerenom roku zaključi ugovor sa Preduzećem za potrebne radove na grobnici, sa napomenom da se u grobnicu neće vršiti sahranjivanje dok se građevinski nedostatak grobnice ne otkloni.

 

Slučajevi kada se smatra da je grobnica napuštena

Član 41.

Smatraće se da su se stekli uslovi da se grobnica smatra napuštenom ako se za korišćenje grobnice ne plaća utvrđena godišnja naknada duže od tri godine neprekidno nakon isteka roka od deset godina za korišćenje grobnice i ako je od poslednje sahrane protekao rok od deset godina, a uplata se ne izvrši i ne produži se rok počivanja.

Pre nego što se grobnica proglasi napuštenom Preduzeće će u «Službenom listu Grada Subotice» i u sredstvima javnog informisanja od lokalnog značaja objaviti obaveštenje koje sadrži podatke o grobnici i o korisniku grobnice i pozvati da se u roku od šest meseci jave sva lica koja polažu pravo na korišćenje grobnice.

Ako se u roku od šest meseci od javnog obaveštenja ne javi korisnik, odnosno lica koja kao naslednici imaju pravo na korišćenje grobnice, smatraće se da je grobnica napuštena.

 

Slučajevi kada se smatra da je nadgrobni spomenik napušten

Član 41a.

 

            Preduzeće će pozvati vlasnika nadgrobnog spomenika koji se nalazi na grobnici koja je proglašena napuštenom, da isti ukloni u roku od 120 dana od dana prijema poziva.

             Ako se u roku od 120 dana od dana prijema poziva ne javi vlasnik nadgrobnog spomenika, smatraće se da je nadgrobni spomenik napušten.

 

Prekopavanje opštih grobova

Član 42.

Opšti grobovi za koje je istekao rok počivanja odnosno rok produženog počivanja može se prekopati u skladu sa Planom uređenja groblja, a pronađeni posmrtni ostaci iz tih opštih grobova pokopaće se u posebni zajednički opšti grob ili grobnicu (kosturnicu) ukoliko porodica ili srodnici umrlog ili druga lica ne izvrše prenos posmrtnih ostataka o svom trošku u drugo obezbeđeno grobno mesto.

Namera prekopavanja opštih grobova, u smislu prethodnog stava, objaviće se u «Službenom listu Grada Subotica» i u sredstvima javnog informisanja lokalnog značaja najmanje šest meseci pre početka radova na prekopavanju.

Porodica, srodnici odnosno naslednici ili druga lica mogu u datom roku o svom trošku ukloniti grobne znake, spomenike i druge objekte sa opšteg groba koji će se prekopavati ili ih preneti na drugo obezbeđeno grobno mesto za sahranjivanje.

Ako porodica, srodnici odnosno naslednici i druga lica ne postupe u smislu stava 3. ovog člana, grobne znake, spomenike i druge objekte će ukloniti Preduzeće i dužno je da iste čuva u ime i za račun vlasnika najduže 180 dana.

Ako lica iz prethodnog stava po isteku gore navedenog roka, ne preuzmu predmete Preduzeće ima pravo da proda iste u cilju namirivanja nastalih troškova.

 

Rok počivanja

Član 43.

Posmrtni ostaci sahranjenih moraju da počivaju u grobnom mestu najmanje deset godina od dana sahranjivanja.

Porodica, srodnici i druga lica koja za to imaju interes imaju pravo da po isteku roka počivanja iz stava 1. ovog člana produžuju počivanje posmrtnih ostataka, u skladu sa vremenom korišćena grobnog mesta.

 

Drugi objekti i uređaji namenjeni za sahranjivanje i za korišćenje i održavanje groblja

Član 44.

U sastavu groblja mogu da se nalaze i sledeći objekti:

 1. rashladna komora,
 2. mrtvačnica,     
 3. drugi objekti neophodni za vršenje delatnosti,
 4. komunalni uređaji i instalacije,
 5. spoljne i unutrašnje saobraćajnice (putevi i staze),
 6. česme i bunari,
 7. prodaja pogrebne opreme,
 8. javno osvetljenje.

U sastavu groblja nalaze se i službeni stanovi radnika zaduženog za uređenje, održavanje i organizovanje poslova sahranjivanja na groblju.

 

Nadgrobni spomenik pod posebnom zaštitom i grobovi zaslužnih pokojnika

Član 45.

Nadgrobni spomenik od posebne umetničke ili istorijske vrednosti i grobovi zaslužnih pokojnika nalaze se pod posebnom zaštitom o čemu se vodi posebna evidencija.

 

IV. EKSHUMACIJA

 

Ekshumacija

Član 46.

Ekshumacija je iskopavanje posmrtnih ostataka umrlih lica.

Ekshumacija se može vršiti:

 1. posle proteka roka počivanja, kada se grobna mesta koriste za novo sahranjivanje,
 2. pre proteka roka počivanja:
  1. radi sudskog uviđaja,
  2. radi privođenja groblja drugoj nameni u skladu sa odlukom iz člana 27. stav 1. ove odluke,
  3. radi sahranjivanja posmrtnih ostataka na drugom mestu posle proteka jedne godine
  4. radi kremiranja već sahranjenih posmrtnih ostataka po želji članova uže porodice.

U slučaju ekshumacije porodica, srodnici, naslednici i druga zainteresovana lica imaju pravo da posmrtne ostatke umrlog smeste u grobnicu.

Ekshumaciju vrši Preduzeće, na zahtev članova uže porodice ili ovlašćenog organa.

Odobrenje izdaje sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove (u daljem tekstu: nadležni sekretarijat) ukoliko se iskopavanje i prenos umrlog lica vrši iz jednog grobnog mesta radi sahrane u drugo grobno mesto, na istom groblju ili u istom naseljenom mestu.

Izuzetno, u slučaju ekshumacije radi sudskog uviđaja, saglasnosti iz stava 5. ovog člana pribavlja naručilac sudskog uviđaja.

Sprovođenje ekshumacije

Član 47.

Ekshumaciji prisustvuju podnosilac zahteva za ekshumaciju, zaposleni Preduzeća i ovlašćeno lice nadležnog organa.

Ekshumacija posmrtnih ostataka u cilju njihovog prenošenja ne može se vršiti u vremenu od 1. maja do 30. septembra, ako od dana sahranjivanja do dana ekshumacije nije proteklo pet godina.

Izuzetno, iz opravdanih razloga, nadležni organ može odobriti ekshumaciju i u vremenu od 1. maja do 30. septembra i pre isteka roka iz stava 2 . ovog člana.

Ekshumacija se ne može vršiti u periodu od godinu dana od isteka osam dana od dana sahranjivanja, izuzev radi sudskog uviđaja.

Prilikom ekshumacije vodi se računa o pijetetu.

 

Troškovi ekshumacije

Član 48.

Troškove ekshumacije snosi lice odnosno organ po čijem zahtevu se ona vrši.

Izuzetno, troškove ekshumacije koja se vrši radi privođenja groblja drugoj nameni u skladu sa odlukom iz člana 27. stav 1. ove odluke, snosi Grad.

 

V. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Uređivanje i održavanje groblja

Član 49.

Uređivanje i održavanje grobalja, u smislu člana 5. stav 1. ove odluke vrši Preduzeće.

 

Srednjoročni plan uređenja i održavanja grobalja

Član 50.

Za plansko uređivanje i održavanje grobalja za period od pet godina donosi se srednjoročni Plan uređivanja i održavanja grobalja (u daljem tekstu: Srednjoročni plan).

Predlog Srednjoročnog plana priprema stručna služba Preduzeća, na osnovu Plana uređenja groblja.

Srednjoročni plan donosi nadležni organ Preduzeća.

Srednjoročni plan sadrži:

 1. deo koji utvrđuje izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju svih objekata i uređaja u grobljima,
 2. raspored objekata i parcele po grobljima i rasporedu grobnih mesta po pojedinim parcelama,
 3. deo koji utvrđuje nameravanu aktivnost ozelenjavanja (hortikulturno rešenje),
 4. deo koji utvrđuje preuređenje delova groblja - parcela, kada grobnim mestima u konkretnoj parceli istekne rok obaveznog ili produžnog počivanja,
 5. mere u cilju postepenog stavljanja van upotrebe groblja ili njegovih delova u slučaju ako je urbanističkim planom drugo zemljište određeno za groblje.

Srednjoročni plan se donosi najkasnije do 1. oktobra tekuće godine za naredni period od pet godina.

 

Program uređivanja i održavanja

Član 51.

Uređivanje i održavanje grobalja Preduzeće obavlja prema godišnjem Programu uređivanja i održavanja grobalja (u daljem tekstu: Program).

Predlog Programa priprema stručna služba Preduzeća u skladu sa Srednjoročnim planom i Planom uređenja groblja.

Program donosi nadležni organ Preduzeća, uz saglasnost Gradonačelnika.

Program sadrži:

 1. groblja na području Grada na kojima Preduzeće vrši uređenje i održavanje, odnosno specifikaciju lokacija i površina koje se predviđaju za uređenje i održavanje,
 2. vrstu i obim radova po lokacijama, u skladu sa tehničko-tehnološkim standardima,
 3. vreme, dinamiku, odnosno period obavljanja radova po lokacijama,
 4. visinu sredstava potrebnih za realizaciju Programa po lokacijama.

Program mora da obezbedi minimalne tehnološke standarde iz ove oblasti.

Visina sredstava potrebnih za realizaciju Programa po lokacijama utvrđuje se prema cenovniku Preduzeća na koji saglasnost daje Gradonačelnik.

Program se donosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Preduzeće je dužno da o realizaciji Programa, do 31. januara, putem nadležnog sekretarijata, podnese izveštaj Gradonačelniku za prethodnu godinu.

 

Ograđivanje groblja

Član 52.

Groblje mora biti ograđeno, u skladu sa Planom uređenja groblja.

 

Uređivanje parcela za grobna mesta

Član 53.

Parcele na groblju sadrže više grobnih mesta.

Parcele mogu biti parcele grobnica, parcele opštih grobova i mešovite parcele.

Raspored parcela mora biti u skladu sa Planom uređenja groblja.

Parcele su podeljene na redove i grobna mesta.

Parcele, redovi i grobna mesta su obavezno numerisani.

 

Izgradnja, opremanje i održavanje objekata na groblju

koji služe obavljanju pogrebne delatnosti

Član 54.

Na groblju mora postojati mrtvačnica, prostorija koja služi za smeštaj opreme i oruđa za obavljanje pogrebnih usluga, sanitarna prostorija i javna česma.

Na groblju mogu postojati i drugi objekti koji služe obavljanju pogrebne delatnosti, u skladu sa Planom uređenja groblja (kapela, stan za službene potrebe i dr.).

 

Putevi i staze unutar groblja

Član 55.

Putevi između parcela su deo infrastrukture i smatraju se glavnim putevima, a njihova širina je najmanje dva metara.

Staze su deo infrastrukture unutar parcela.

Uklanjanje snega i leda ispred mrtvačnice i kapela i sa puteva i staza unutar groblja vrši Preduzeće.

Uz puteve mogu biti zasađeni drvoredi.

Na putevima na groblju mogu se postaviti klupe za odmor posetiocima groblja.

 

 

Prostori za odlaganje smeća i ostalih otpadaka

Član 56.

U svakom groblju mora se obezbediti poseban prostor za odlaganje smeća, ostataka venaca i cveća, kao i ostalih otpadaka.

Deponovano smeće se mora otklanjati po potrebi, a najmanje jednom nedeljno.

Raspored i vrsta prostora za odlaganje smeća i ostalih otpadaka određuje se u skladu sa Planom uređenja groblja.

Objekti za prodaju

Član 57.

Planom uređenja groblja može se predvideti da se neposredno kod ulaza na groblje mogu podići odnosno postaviti manji objekti za prodaju cveća, sveća i pogrebne opreme.

 

Uređenje grobnog mesta od strane korisnika

Član 58.

Na grobnim mestima i oko njih dozvoljeno je zasađivanje ukrasnog bilja, ali samo tako da ono ne ometa pristup ostalim grobnim mestima, da ih ne zaklanja i da ne ogrožava građevinsku stabilnost grobnice.

Vrsta ukrasnog bilja utvrđuje se Planom uređenja groblja.

Zabranjeno je zasađivati listopadno drveće.

Grobno mesto se ne može ograditi.

Pored grobnih mesta mogu se postavljati klupe uz odobrenje Preduzeća.

 

Održavanje reda na groblju

Član 59.

Održavanje reda na groblju, podrazumeva određivanje načina ponašanja posetilaca, radno vreme groblja za posetioce i za izvođače radova, kao i ostale uslove i način ponašanja na groblju.

Akt o određivanju reda na groblju (Pravila ponašanja na groblju) donosi nadležni organ Preduzeća i postavlja se na vidnom mestu kod ulaza na groblje.

O redu na groblju stara se zaposleni Preduzeća koji je aktom o sistematizaciji zadužen za ove poslove, a ukoliko postoji službeni stan za stanovanje, o redu se stara zaposleni Preduzeća koji koristi službeni stan.

Način ponašanja posetilaca

Član 60.

Posetioci su dužni na groblju održavati potpuni mir i moraju se ponašati kako to odgovara mestu i dužnom poštovanju prema mrtvima.

Posetioci su dužni pridržavati se Pravila ponašanja na groblju.

 

Član 61.

Zabranjeno je zajedno sa posmrtnim ostacima umrlog sahranjivati neke veće vrednosti ili druge dragocenosti.

Zlato i dragoceni metali nađeni prilikom sahranjivanja umrlog, odnosno ekshumacije posmrtnih ostataka pripadaju naslednicima, ukoliko naslednici ne žele da preuzmu zlato i dragocene metale, sa njima se postupa kao sa nađenim stvarima.

Radno vreme groblja

Član 62.

Groblje je otvoreno građanima za posetu u vremenu od 7,00 do 20,00 časova od aprila do septembra, a od 8,00 do 17,00 časova od oktobra do marta.

Radno vreme groblja mora se istaći na svakom ulazu u groblje.

 

Zabrane

Član 63.

Na grobljima je zabranjeno:

 1. ulaženje i zadržavanje van radnog vremena  groblja;
 2. pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica;
 3. preskakanje ograde, gaženje zelenih površina, lomljenje drveća, kidanje cveća i drugih zasada;
 4. gaženje, prljanje i skrnavljenje grobnih mesta;
 5. nanošenje štete nadgrobnim obeležjima (spomenicima i drugim predmetima na grobnim mestima) i ostalim objektima i opremi na groblju;
 6. narušavanje javnog reda i mira na groblju;
 7. napasanje i uvođenje životinja bez nadzora;
 8. voženje bicikla, motocikla i drugog motornog vozila ako to nije odobreno posebnom dozvolom Preduzeća;
 9. na stazama, putevima i zelenim površinama stvarati nečistoću, bacati uvelo cveće i druge predmete;
 10. fotografisanje u vidu zanata i vršenje drugih usluga bez odobrenja Preduzeća i lica koje se stara o sahrani;
 11. prodavanje bilo kakve robe bez odobrenja Preduzeća, kao i reklamiranje proizvoda i usluga, što podrazumeva katalošku prodaju, deljenje i ostavljanje na vidnim mestima vizit karti, flajera i slično;
 12. ulaženje u kapelu van vremena određenog za sahranu;
 13. montiranje žardinjera, klupa, kandila, kućišta za sveće, ograda i dr. na patosu groba, odnosno grobnice ukoliko to nije predviđeno nacrtom - skicom nadgrobnog spomenika;
 14. sađenje oko grobova i grobnica svih drvenastih vrsta lišćara, četinara, šiblja i drugog rastinja bez dozvole Preduzeća,
 15. neovlašćeno kositi travu,
 16. čupati i odnositi cveće sa grobova, cvećnjaka i parkova na groblju ili odneti sveže cveće stavljeno na grobove odnosno na grobnice,
 17. postavljati natpise ili slike ili bilo kakve reklame.

Zabranjeno je za vreme sahranjivanja izvoditi bilo kakve radove na grobljima u blizini mrtvačnice ili mesta za sahranjivanje.

Sve aktivnosti iz stava 1. i 2. ovog člana smatraju se skrnavljenjem groblja, nadgrobnih spomenika i grobova i povredom pieteta umrlog i članova njegove porodice.

 

VI. USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI

 

Opšta obaveza Preduzeća

Član 64.

Preduzeće je dužno da obavljanje komunalne delatnosti upravljanja grobljima i vršenje pogrebnih usluga (u daljem tekstu: komunalna delatnost) organizuje tako da obezbedi:

 1. trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i na način uređen zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona;
 2. propisani ili ugovoreni obim i kvalitet komunalnih usluga, koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova, sigurnost korisnika u dobijanju usluga i zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa pozitivnim propisima;
 3. preduzimanje mera održavanja, razvoja i zaštite komunalnih objekata, postrojenja i opreme, koji služe za obavljanje komunalnih delatnosti;
 4. razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsti komunalnih usluga, kao i unapređenje organizacije i efikasnosti rada.

U slučaju nastupanja neplaniranih ili neočekivanih poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih delatnosti, Preduzeće je dužno da odmah o tome obavesti nadležni sekretarijat i da istovremeno preduzme mere za otklanjanje uzroka poremećaja.

Ukoliko Preduzeće to ne učini u ostavljenom roku, nadležni sekretarijat ima pravo da preduzme mere za hitnu zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena, na teret Preduzeća.

 

Grobna evidencija

Član 65.

Preduzeće je dužno da uspostavi i vodi grobnu evidenciju.

Grobna evidencija se vodi o:

 1. grobnim mestima,
 2. svim umrlim osobama sahranjenim na groblju,
 3. umrlim osobama koje su bile sahranjene na groblju i kasnije prenete na drugo groblje,
 4. imena sahranjenih osoba sa naznakom mesta na kojima su sahranjeni.

 

Obustava komunalne usluge

Član 66.

Preduzeće ne može da uskrati pružanje komunalne usluge sahranjivanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Preduzeće može da uskrati pružanje komunalne usluge sahranjivanja u grobnicu, u slučaju kada se utvrdi građevinska nestabilnost iste.

 

VII. FINANSIRANJE KOMUNALNE DELATNOSTI

 

Izvori sredstava za obavljanje i razvoj komunalne delatnosti

Član 67.

Sredstva za obavljanje i razvoj komunalne delatnosti obezbeđuju se iz:

 1. prihoda od prodaje komunalnih usluga;
 2. prihoda od komunalne naknade;
 3. prihoda budžeta Grada;
 4. namenskih sredstava drugih nivoa vlasti;
 5. drugih izvora, u skladu sa zakonom.

 

Cena komunalne usluge

Član 68.

Cene komunalne usluge vršenje pogrebnih usluga utvrđuje se Cenovnikom Preduzeća na osnovu elemenata za određivanje cena komunalnih usluga utvrđenih zakonom.

Na Cenovnik Preduzeća, osim u delu koji se odnosi na prevoz posmrtnih ostataka umrlog, saglasnost daje nadležni organ Grada.

VIII. NADZOR

 

Nadzor nad primenom odluke

Član 69.

            Nadzor nad primenom ove odluke vrši Sekretarijat Gradske uprave Grada Subotice nadležan za komunalne poslove.

Inspekcijski nadzor

Član 70.

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ove odluke obavlja sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove putem komunalnog inspektora i komunalnog policajca.

 

Prava i dužnosti komunalnog inspektora

Član 71.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor, osim zakonom propisanih prava i dužnosti, ima i sledeća prava i dužnosti:

 1. da proverava da li Preduzeće vrši sahranjivanje posmrtnih ostataka umrlog lica u skladu sa članom 8.,  i 9. ove Odluke;
 2. da proverava da li Preduzeće  vrši prenos posmrtnih ostataka umrlog u skladu sa članom 12.  stav 2. ove Odluke;
 3. da proverava da li Preduzeće  vrši ekshumaciju u skladu sa članom 46. ove Odluke;
 4. da proverava da li Preduzeće uklanja sneg i led u skladu sa  članom 55. stav 3. ove Odluke;
 5.    da proverava da li Preduzeće otklanja deponovano smeće u skladu sa članom 56. ove Odluke;
 6. da proverava da li zaposleni  Preduzeća staraju o redu u skladu sa članom 59. ove Odluke;
 7. da proverava da li se posetioci pridržavaju Pravila ponašanja na groblju određena  članom 60., 61 i zabrana utvrđenih članom 63. ove Odluke;
 8. da proverava da li Preduzeće za vreme sahranjivanja izvodi bilo kakve radove na grobljima u blizini mrtvačnice ili mesta za sahranjivanje utvrđene članom 63. stav 2. ovw Odluke);
 9. da proverava da li Preduzeće postupa u skladu sa članom 64. ove Odluke;
 10. da proverava da li je Preduzeće uspostavilo i vodi grobnu evidenciju u skladu sa članom 65. ove Odluke.
 11. IX. KAZNENE ODREDBE

 

Prekršaji

Član 72.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj Preduzeće:

1) ako ne vrši sahranjivanje posmrtnih ostataka umrlog lica u skladu sa članom 7. ove odluke;

2) ako ne vrši prenos posmrtnih ostataka umrlog u skladu sa članom 12.  stav 2. ove odluke;

3) ako ne vrši ekshumaciju u skladu sa članom 46.  stav 5. ove odluke;

4) ako ne uklanja sneg i led u skladu sa  članom 55. stav 3.;

5) ako ne otklanja deponovano smeće u skladu sa članom 56. stav 2.;

6) ako se ne stara o redu u skladu sa članom 59. stav 3.;

7) ako  za vreme sahranjivanja izvodi bilo kakve radove na grobljima u blizini mrtvačnice ili mesta za sahranjivanje (član 63. stav 2 Odluke);

8) ako ne obezbedi trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima i na način uređen zakonom, propisima i standardima donesenim na osnovu zakona (član 64. stav 2 tačka 1. Odluke);

9) ako ne obezbedi propisani ili ugovoreni obim i kvalitet komunalnih usluga, koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova, sigurnost korisnika u dobijanju usluga i zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa pozitivnim propisima (član 64. stav 2 tačka 2. Odluke);

10) ako ne obezbedi preduzimanje mera održavanja, razvoja i zaštite komunalnih objekata, postrojenja i opreme, koji služe za obavljanje komunalnih delatnosti (član 64. stav 2 tačka 3. Odluke);

11) ako ne obezbedi razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsti komunalnih usluga, kao i unapređenje organizacije i efikasnosti rada (član 64. stav 2 tačka 4. Odluke);

12) ako ne uspostavi i vodi grobnu evidenciju u skladu sa članom 65. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Preduzeću novčanom kaznom  u fiksnom iznosuod 20.000 dinara.

 

Član 73.

Za sledeće prekršaje izdaje se prekršajni nalog:

1) ako je postavio natpis sa kojim se vređaju umrli ili članovi porodice, reči koje su u neskladu sa moralnim načelima (član 25. stav 6. Odluke);

2) ako prodaje bilo kakve robe bez odobrenja Preduzeća, reklamira proizvode i usluge, što podrazumeva katalošku prodaju, deljenje i ostavljanje na vidnim mestima vizit karti, flajera i slično (član 63. stav 1. tačka 11. Odluke);

            3) ako montira žardinjere, klupe, kandila, kućišta za sveće, ograde i dr. na patosu groba, odnosno grobnice ukoliko to nije predviđeno nacrtom - skicom nadgrobnog spomenika (član 63. stav 1. tačka 13. Odluke);

            4) ako sadi oko grobova i grobnica drvenaste lišćare, četinare, šiblja i drugog rastinja bez dozvole Preduzeća (član 63. stav 1. tačka 14. Odluke)

            5) ako neovlašćeno kosi travu (član 63. stav 1. tačka 15. Odluke)

            6) ako postavlja natpise ili slike ili bilo kakve reklame (član 63. stav 1. tačka 17. Odluke).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana izdaje se prekršajni nalog u iznosu od:

            1. 10.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu;

            2. 25.000,00 dinara za preduzetnike;

            3. 50.000,00 dinara za pravna lica .

 

Član 74.

Za sledeće prekršaje izdaje se prekršajni nalog fizičkom licu u iznosu od 5.000 dinara:

1) ako se ne pridržava Pravila ponašanja na groblju (član 60. stav 2. Odluke);

2) ako zajedno sa posmrtnim ostacima umrlog sahranjuje neku veću vrednost ili dragocenosti (član 61. stav 1. Odluke);

3) ako uđe na groblje i zadržava se na groblju van radnog vremena  groblja (član 63. stav 1. tačka 1. Odluke);

            4) ako preskoči ogradu, gazi zelenu površinu, lomi drveće, kida cveće i druge zasade (član 63. stav 1. tačka 3. Odluke);

            5) ako gazi, prlja i skrnavljuje grobna mesta (član 63. stav 1. tačka 4. Odluke);

            6) ako nanosi štetu nadgrobnim obeležjima (spomenicima i drugim predmetima na grobnim mestima) i ostalim objektima i opremi na groblju (član 63. stav 1. tačka 5. Odluke);

            7) ako narušava mir na groblju (član 63. stav 1. tačka 6. Odluke);

            8) ako napasa i uvodi životinje bez nadzora (član 63. stav 1. tačka 7. Odluke);

            9) ako vozi bicikl, motocikl i drugo motorno vozilo ako to nije odobreno posebnom dozvolom Preduzeća (član 63. stav 1. tačka 8. Odluke);

            10) ako na stazama, putevima i zelenim površinama stvara nečistoću, baca uvelo cveće i druge predmete (član 63. stav 1. tačka 9. Odluke);

            11) ako fotografiše u vidu zanata i vrši druge usluge bez odobrenja Preduzeća (član 63. stav 1. tačka 10. Odluke);

            12) ako prodaje bilo kakvu robu bez odobrenja Preduzeća, reklamira proizvod i uslugu, što podrazumeva katalošku prodaju, deljenje i ostavljanje na vidnim mestima vizit karti, flajera i slično (član 63. stav 1. tačka 11. Odluke) (član 63. stav 1. tačka 11. Odluke);

            13) ako ulazi u kapelu van vremena određenog za sahranu (član 63. stav 1. tačka 12. Odluke);

            14) ako montira žardinjeru, klupu, kandilo, kućište za sveće, ogradu i dr. na patosu groba, odnosno grobnice ukoliko to nije predviđeno nacrtom - skicom nadgrobnog spomenika (član 63. stav 1. tačka 13. Odluke);

            15) ako sadi oko grobova i grobnica drvenaste lišćare, četinare, šiblja i drugog rastinja bez dozvole Preduzeća (član 63. stav 1. tačka 14. Odluke);

            16) ako neovlašćeno kosi travu (član 63. stav 1. tačka 15. Odluke);

17) ako čupa i odnosi cveće sa grobova, cvećnjaka i parkova na groblju ili odnosi sveže cveće stavljeno na grobove odnosno na grobnice (član 63. stav 1. tačka 16. Odluke);

18) ako postavlja natpise ili slike ili bilo kakve reklame (član 63. stav 1. tačka 17. Odluke).

 

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

           

                                                                        Član 75.

            Na osnovu člana 23. ove odluke, Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, dužno je da pripremi Plan uređenja groblja.

 

                                                                        Član 76.

            Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju („Službeni list opštine“, br. 13/98, 4/99, 13/2000 i 30/2001).

 

                                                                        Član 77.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice“.

 

 

Obrazloženje

Pravni osnov: Član 1. Zakona o sahranjivanju i grobljima («Službeni glasnik SRS», br. 20/77, 24/85 i 6/89 i «Službeni glasnik RS», br.53/93,67/93,48/94,101/05-dr.zakon i 120/2012-odluka US), propisuje da se sahranjivanje umrlih, određivanje i stavljanje van upotrebe groblja, održavanje i uređenje groblja i krematorijuma vrši na način utvrđen propisom skupštine opštine, član 4. Zakona o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik RS», br. 88/11) između ostalog propisuje da jedinica lokalne samouprave uređuje u skladu sa zakonom uslove obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih uslugai način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, član 13. Zakona o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik RS», br. 88/11) između ostalog propisuje da Skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji i član 33. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Subotice («Službeni list Opštine Subotica», br. 26/08 i 27/08-ispravka i «Službeni list Grada Subotice», br. 46/11 i 15/13) prema kojem Skupština donosi propise i druge opšte akte.      

Razlozi za donošenje: Razlozi za donošenje predložene Odluke o sahranjivanju i grobljima proizilaze iz Zakona o sahranjivanju i grobljima koji propisuje da se sahranjivanje umrlih, određivanje i stavljanje van upotrebe groblja, održavanje i uređenje groblja i krematorijuma vrši na način utvrđen propisom skupštine opštine. Važeća Odluka o sahranjivanju i grobljima („Službeni list opštine“, br. 13/98, 4/99, 13/2000 i 30/2001) doneta je 1998. godine. Od donošenja Odluke donet je nov Zakon o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik RS», br. 88/11), dok je Zakon o sahranjivanju i grobljima («Službeni glasnik SRS», br. 20/77, 24/85 i 6/89 i «Službeni glasnik RS», br.53/93,67/93,48/94,101/05-dr.zakon i 120/2012-odluka US) pretrpeo izmene, iz čega je proizišla potreba da se važeća Odluka uskladi sa navedenim zakonima.

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Subotica pripremio je Nacrt Odluke o sahranjivanju i grobljima.

Predloženom Odlukom se, između ostalog, propisuju pojam sahranjivanja i groblja, vršioci komunalne delatnosti, ekshumacija, uređivanje i održavanje groblja, uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti, kao i finansiranje komunalne delatnosti. Pod pojmom sahranjivanja podrazumeva se pokopavanje posmrtnih ostataka umrlog, odnosno ostavljanje pepela i druge radnje koje se u tom cilju preduzimaju, dok se pod grobljima podrazumeva zemljište koje je određeno i uređeno za sahranjivanje posmrtnih ostataka umrlih, kao i svi objekti i uređaji koji se nalaze na tom zemljištu, a neophodni su za obavljanje sahranjivanja. Kao vršioc komunalne delatnosti određeno je JKP „Pogrebno“ Subotica. Poslove uređivanja i održavanja groblja Grad može posebnom odlukom Skupštine grada poveriti crkvi odnosno verskoj zajednici.

Predloženom Odlukom predviđeno je da se izgradnja i uređenje groblja vrši prema Planu uređenja groblja koji izrađuje Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“.

          Nadzor nad primenom predložene Odluke vrši sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove, a poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem ove odluke obavlja sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove putem komunalnog inspektora i komunalne policije.

            Predlaže se donošenje Odluke kako je dato u materijalu.

Izvršioci i rok za izvršenje: Sekretarijat Gradske uprave nadležan za komunalne poslove i  sekretarijat Gradske uprave nadležan za inspekcijsko-nadzorne poslove putem komunalnog inspektora.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ove odluke potrebno je obezbediti sredstva u budžetu.