Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Ügyelet 0-24
Szabadka, Karađorđe út 2 funero@funero.rs

Több mint 30 éve Önökkel. Köszönjük mindenkori bizalmukat!

Na osnovu člana 1. Zakona o sahranjivanju i grobljima („Službeni glasnik SRS“, br. 20/77, 24/85 i 6/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-dr.zakon, 120/12-odluka US i 84/13-odluka US), člana 4. stav 3. i člana 13. stav 1. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 88/11) i člana 33. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na 4. sednici održanoj dana 29. septembra 2016. godine, donela je

 

O D L U K U

o izmenama Odluke o sahranjivanju i grobljima

 

Član 1.

            U članu 6. stav 1. Odluke o sahranjivanju i grobljima („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/16) menja se i glasi:

„Komunalne delatnosti iz člana 4. ove odluke na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće „Pogrebno“ Subotica (u daljem tekstu: Preduzeće), dok komunalnu delatnost iz člana 4. stav 1. tačka 4. i tačka 5. mogu da obavljaju i drugi privredni subjekti.“

 

Član 2.

            Naziv glave II menja se i glasi:

            „SAHRANJIVANJE I POGREBNE USLUGE“.

 

Član 3.

            U članu 11. stav 2. i stav 3. brišu se.

 

Član 4.

            U članu 18. stav 3. reči: „mora biti“ zamenjuju se rečima: „može biti i“.

 

Član 5.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice“.

 

Obrazloženje

Pravni osnov: Član 1. Zakona o sahranjivanju i grobljima („Službeni glasnik SRS“, br. 20/77, 24/85 i 6/89 i „Službeni glasnik RS“, br.53/93, 67/93, 48/94, 101/05-dr.zakon, 120/12-odluka US i 84/13-odluka US), propisuje da se sahranjivanje umrlih, određivanje i stavljanje van upotrebe groblja, održavanje i uređenje groblja i krematorijuma vrši na način utvrđen propisom skupštine opštine, član 4. stav 3. Zakona o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik RS», br. 88/11) između ostalog propisuje da jedinica lokalne samouprave uređuje u skladu sa zakonom uslove obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, član 13. stav 1. Zakona o komunalnim delatnostima («Službeni glasnik RS», br. 88/11) između ostalog propisuje da Skupština jedinice lokalne samouprave odlukama propisuje način obavljanja komunalne delatnosti, kao i opšta i posebna prava i obaveze vršilaca komunalne delatnosti i korisnika usluga na svojoj teritoriji i član 33. stav 1. tačka 6. Statuta Grada Subotice («Službeni list Opštine Subotica», br. 26/08 i 27/08-ispravka i «Službeni list Grada Subotice», br. 46/11 i 15/13) prema kojem Skupština donosi propise i druge opšte akte.      

Razlozi za donošenje: Skupštini grada Subotice, dana 8.6.2016. godine podneta je Građanska inicijativa od strane Miškolci Jožefa radi donošenja nove Odluke o sahranjivanju i grobljima. Zaključkom Skupštine grada Subotice broj I-00-014-1/2016 od 12.7.2016. godine, prihvaćena je gore navedena Građanska inicijativa i naloženo je nadležnim sekretarijatima da u roku od 90 dana, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, a imajući u vidu Odluku Ustavnog suda RS broj IUo-37/2014 od 18.1.2016. godine, sagledaju mogućnost donošenja nove Odluke o sahranjivanju i grobljima, odnosno izmena postojeće Odluke o sahranjivanju i grobljima. U skladu sa navedenim pripremljen je Nacrt Odluke o izmenama Odluke o sahranjivanju i grobljima.

            Predlaže se donošenje Odluke kako je dato u materijalu.

Izvršioci i rok za izvršenje: Skupština grada Subotice

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ove odluke nije potrebno posebno obezbediti sredstva u budžetu.